• Projekt „Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2

  Projekt, z którego skorzysta 120 uczniów,  ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Technikum nr 1 w ZST im. S. Staszica w Rybniku poprzez wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów, wzmocnienie ich kompetencji kluczowych i zawodowych oraz zdolności do zatrudnienia.

  W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Mocne fundamenty osobowościowe technika. Prowadzone będą indywidualne konsultacje, a w ramach doradztwa i opieki psychologicznej, uczestnicy pracować będą nad rozwojem osobowościowym i poznawczym. Dodatkowo odbędą się warsztaty: „Wiem na co mnie stać i umiem to wyrazić” oraz „Jak współpracować, aby odnosić sukcesy”

  2. Wiedza kluczem do sukcesu technika. Odbywać się będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, matematyki i fizyki. Zorganizowane zostaną też dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: „Gospodarka – społeczeństwo – środowisko”.

  3. Praktyka siła technika. Zorganizowane zostaną wycieczki zawodoznawcze oraz ponadprogramowe letnie praktyki w przedsiębiorstwach z terenu woj. śląskiego, prowadzących działalność w obszarze odpowiadającym profilowi kształcenia uczniów.

  4. Kompetentny technik na rynku pracy. Zostanie wdrożony efektywny program doradztwa edukacyjno-zawodowego, obejmujący realizację:

  1) indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym: „Drogowskaz kariery zawodowej”;

  2) dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów: „Działam aktywnie i kreatywnie” oraz: „Kompetentny technik na rynku pracy”.

   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego